U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling

Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling

Meer weten?‎
van 23/09/2011 tot 25/05/2012
Externe experts
Docenten van HOWEST
Professoren van de KU Leuven

Download de folder.

Zie hier voor editie 2012-2013 van het Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling.

Waarom deze opleiding?
Binnen Vlaamse bedrijven en organisaties is er te weinig knowhow rond integrale productontwikkeling. Er is een toenemende vraag naar duurzame, betrouwbare, comfortabele producten met aandacht voor economische, maatschappelijke en vormgevende aspecten.
Er is nood aan omscholing tot creatievelingen die niet enkel oog hebben voor nieuwe technologie, maar deze ook kunnen omzetten in concrete, tastbare en succesvolle producten.
Binnen de globale innovatiestrategie van een bedrijf of organisatie is integrale productontwikkeling van essentieel belang en genereert een doordachte toepassing van productinnovatie een belangrijke toegevoegde waarde.

Inhoudelijke kwaliteit
De deskundige lesgevers zijn professoren van de KU Leuven, docenten van HOWEST, de Hogeschool West-Vlaanderen en externe experts met uitgebreide praktijkervaring. Dit garandeert een hoogstaand evenwicht tussen onderzoeksinzichten en praktijkervaringen uit de bedrijfswereld.
De supervisie gebeurt door het programmacomité dat borg staat voor hoogstaande kwaliteit, wetenschappelijkheid en praktijkgerichtheid:

 • prof.dr.ir. Koenraad Debackere (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven, Onderzoekseenheid Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie, KU Leuven LRD)
 • ir. Steven Dehollander (Pilipili productontwerp bvba)
 • lic.ing. Walter Dejonghe (HOWEST, Industrial Design Center)
 • dr.ir. Jan Detand (HOWEST, Industrial Design Center)
 • prof.dr.ir. Joost Duflou (Faculteit Ingenieurswetenschappen KU Leuven, Afdeling Industrieel Beleid)
 • prof.dr. Nico Vandaele (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven, Kulak)
 • prof.dr.ir. Dominiek Reynaerts (Faculteit Ingenieurswetenschappen KU Leuven, Afdeling Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering)
 • ing. Cies Vanneste (HOWEST, Industrial Design Center)
 • prof.dr. Wim Malfait (Dienst Postacademische Vorming Kulak)
 • een vertegenwoordiger van de deelnemers

Doelstellingen

 • U leert principes, inzichten en technieken kennen omtrent de totale ontwerpcyclus van een product;
 • U past de aangereikte kennis interactief en effectief toe tijdens een ontwerpproject;
 • U verwerft inzicht in integrale productontwikkeling als onderdeel van strategisch innovatiebeleid.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot hen die professioneel betrokken zijn bij het onderzoek, de ontwikkeling, het ontwerp en/of de marketing van producten.
Door de wetenschappelijke grondslag en de praktijkgerichte sessies biedt deze opleiding zowel een academische als een professionele vorming, zowel theoretisch als praktisch.
Personen met een masterdiploma én enkele jaren relevante ervaring worden bij inschrijving automatisch toegelaten tot de opleiding.
Ook bachelors met gelijkwaardig geachte relevante ervaring of pas afgestudeerde masters komen in aanmerking voor deelname aan de opleiding. Op basis van een schriftelijke motivatie, die wordt toegevoegd bij de inschrijving, zal het programmacomité beslissen of deze geïnteresseerden worden toegelaten tot de opleiding.
Om voldoende kwaliteit te verzekeren bij de begeleiding van het projectwerk worden maximaal 20 inschrijvingen aanvaard. Toelating gebeurt volgens datum van inschrijving.

Programma

Opbouw van het programma:
De drie belangrijke componenten van productontwikkeling staan centraal: methodologie, technologie en organisatie en beheer van het ontwerpproces. Tijdens de hoorcolleges wordt naast de theoretische onderbouw expliciet de link gelegd naar casestudies en praktijkvoorbeelden.
Het effectief inoefenen en toepassen gebeurt tijdens het projectwerk waarbij intensief aandacht besteed wordt aan methodisch ontwerpen, het ontwikkelen van creativiteit en relevante praktische vaardigheden.

Blok 1: Methodologie (32 uur, 8 colleges)

Dit opleidingsonderdeel brengt de vaardigheden aan om het ontwerpproces binnen de integrale productontwikkeling beheersbaar te maken. Daarbij ligt de focus op een procesmatige aanpak waarbij het divergerend (creatief) proces gekoppeld wordt aan een convergerend (resultaatgericht) proces. Methodisch werken maakt deel uit van de bedrijfscultuur van een innovatieve onderneming. Het is dan ook belangrijk om dit te kaderen in het grote geheel van methodisch denken.

Blok 2: Technologie (32 uur, 8 colleges)

De thema's binnen dit opleidingsonderdeel hebben een directe link met een technologisch aspect van de productontwikkeling en geven een overzicht van belangrijke innovatie- en ontwerptools (en hoe deze tools concreet gebruikt kunnen worden in een ontwerpcontext). Hoewel de nadruk ligt op de technologische implementatie, wordt er ook aangegeven dat bij het gebruik van deze tools simultaan rekening moet gehouden worden met alle (technologische, economische en mensmaatschappelijke) aspecten van productontwikkeling.

Blok 3: Organisatie en beheer van het ontwerpproces (28 uur, 7 colleges)

Dit opleidingsonderdeel geeft aan hoe productontwikkeling een plaats krijgt binnen het bedrijfsgebeuren. Enerzijds wordt aangegeven hoe productontwikkeling een drijvende strategische factor is bij het innovatiegebeuren van een onderneming. Daarbij komen aspecten als strategische en klantgerichte productontwikkeling aan bod en wordt nagegaan hoe een onderneming de ontwikkelingen op een adequate manier kan beschermen.
Anderzijds wordt aangegeven hoe ontwerpers organisatorisch samenwerken met andere afdelingen binnen en buiten een bedrijf. Ook wordt aangehaald hoe ontwerpgerichte bedrijfsfuncties effectief kunnen worden ingevuld binnen een onderneming. Tenslotte worden ook een aantal methodes en technieken aangereikt om teamgerichte productontwikkeling te systematiseren en operationeel te maken binnen een bedrijfseconomische context.

Blok 4: Projectwerk (40 uur, 10 ontwerpzittingen) UNIEK

Tijdens het gemeenschappelijk projectwerk ontwerpen de cursisten, in teams van 3 deelnemers, een innovatief product vertrekkende vanuit een reële bedrijfscontext. Dit gebeurt onder begeleiding van twee docenten. De bijhorende ontwerpzittingen zijn gelijkmatig verspreid over de totale duur van de opleiding. Tussendoor wordt het productconcept voorgesteld aan een jury en na die feedback wordt het concept verder bijgeschaafd. Het eindresultaat is een prototype dat voorgesteld wordt tijdens een openbare verdediging en beschreven wordt in een projectboek dat een verslag bevat van het doorlopen ontwerpproces.

Collegerooster 2011-2012 (onder voorbehoud)

Alumni getuigen:

Door deze opleiding werd ik me er van bewust dat integrale productontwikkeling betekent dat alles meetbaar is, ook termen als "elegant", "hygiënisch" of "modulair". Het is gewoon een kwestie van de meetmethode en de parameters juist te definiëren. Tijdens het groepswerk bleek, net zoals in het bedrijfsleven, dat elke collega zijn persoonlijke visie heeft (en kan hebben) maar dat het de kunst is om met meetbare argumenten te overtuigen. Bovendien is niks zo ontspannend als na de cursus deze discussies nog eens te hernemen bij een glas. En een ludieke quote die zeker ook van toepassing is op de opleiding is: "Creativiteit is geen ziekte, maar het kan wel besmettelijk zijn!"
Erik De Maeyer, Product Development, Deceunick NV - Alumnus editie 2007-2008

Met een vooral wetenschappelijke achtergrond ben ik aan de opleiding Integrale Productontwikkeling gestart, met als bedoeling andere inzichten te verwerven die toelaten de kans op commercieel succes bij productontwikkeling te maximaliseren. Vooral de delen 'Organisatie' en 'Methodiek' vormden een zeer goede basis voor het in goede banen leiden van de creatieve impulsen die uitgaan van mijn wetenschappelijke kennis en ondernemingszin. Na het volgen van de opleiding ben ik als zelfstandig productontwikkelaar gestart, heel sterk geruggensteund door de excellente begeleiding tijdens het opgelegde projectwerk.
Katarina Verhaegen, Zaakvoerder, 2Watt - Alumnus editie 2008-2009

Ik besliste om een periode van deeltijds werken in te lassen en integrale productontwikkeling te gaan studeren omdat ik me qua jobinhoud wilde heroriënteren. Ik was ervan overtuigd dat ik geen internetconcepten meer wilde maken. Dankzij deze opleiding met sterke focus op productinnovatie, ontdekte ik voor mezelf nieuwe uitdagingen in de online sector: o.a. de ontwikkeling van producten met echte gebruiksbeleving en meerwaarde voor de opkomende touch interfaces en tablets. Het was absoluut een boeiend en leerrijk jaar.
Kathy Haemers, Business Development PM, Sanoma Magazines - Alumnus editie 2009-2010

Organisatie

Dienst Postacademische Vorming Kulak in samenwerking met de KU Leuven (Faculteiten Ingenieurswetenschappen en Economie en Bedrijfswetenschappen) en HOWEST, de Hogeschool West-Vlaanderen.

Het Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling is aan zijn 10de editie toe. De opleiding evolueerde uiteraard de voorbije jaren, ondermeer op basis van feedback van deelnemers en alumni, maar de sterkte van de opleiding ligt nog steeds in de combinatie van recente academische inzichten, de geïntegreerde link met de praktijk via het projectwerk en de interactieve kennis- en ervaringsuitwisseling met docenten en deelnemers met verschillende achtergronden en functies

Praktisch

Data en tijdstip:
De colleges vinden elke week plaats op vrijdagavond van 16.00 tot 20.30 uur, vanaf 23 september 2011 tot en met 25 mei 2012. Aansluitend volgen het schrijven van de scriptie en het verdedigen van het projectwerk. De ontwerpzittingen gaan door ofwel op vrijdagavond (van 16.00 tot 20.30 uur), ofwel op zaterdag (van 9.00 tot 13.00 uur). Tijdens een pauze van 30 minuten worden drank en broodjes voorzien. Tijdens schoolvakanties wordt geen les gegeven.

Plaats:
De ontwerpzittingen worden georganiseerd in de aangepaste infrastructuur van HOWEST, Industrial Design Center, Marksesteenweg 58 in Kortrijk. De hoorcolleges gaan door in K.U.Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53, te Kortrijk.
Beide locaties zijn gemakkelijk te bereiken van op de autosnelweg, met voldoende parkeergelegenheid.
Gespecialiseerde sessies, met bezoek aan labo-infrastructuur, testopstellingen en/of demonstraties, vinden plaats bij respectievelijke bedrijven en kennisinstellingen.

Inschrijving
Het inschrijvingsgeld bedraagt 3.300 euro. In deze prijs is inbegrepen: deelname aan de lessen, begeleiding van het projectwerk, cursusmateriaal, gebruik van het elektronisch leerplatform Toledo, catering en het boek "Het ontwerpproces in de praktijk" van Jop Timmers en Mirjam van der Waals. Wie ingeschreven is, is bovendien verzekerd en ontvangt een studentenkaart van de K.U.Leuven. Inschrijven gebeurt door het terugsturen van het ingevuld inschrijvingsformulier. De uiterste datum van inschrijving is 16 september 2011.

Bespraar tot 50% op de deelnamekasten. Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij opleidingscheques voor werknemers (meer info vindt u hier ) en betalingen via de KMO-portefeuille (meer info vindt u hier).

Evaluatie en getuigschrift
De evaluatie gebeurt op basis van de resultaten van het gemeenschappelijk projectwerk, het schrijven van een beknopte individuele scriptie, aanwezigheid en actieve participatie. Deelnemers die met succes de opleiding beëindigen, ontvangen een decretaal erkend getuigschrift Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling (Postgraduate Studies in Integrated Product Development) uitgereikt door de K.U.Leuven. Aan de opleiding zijn 20 ECTS-punten verbonden.