U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Financiële analyse voor juristen

Financiële analyse voor juristen

Doelstellingen

In vele situaties hebben rechtspractici een basiskennis van financiële analyse nodig om hun cliënten op een gedegen wijze te adviseren, bij te staan en/of te verdedigen. In het kader van juridische werkzaamheden moet immers geregeld een jaarrekening gelezen, begrepen en geïnterpreteerd kunnen worden. Dit is onder meer het geval wanneer de rechtspracticus geconfronteerd wordt met overnames, waarderingen, ondernemingen in moeilijkheden, contracten, adviesverlening aan vennootschappen en/of aandeelhouders,..
De opleiding heeft als doel dergelijke basiskennis mee te geven en wordt op een dergelijke wijze gebracht dat deze kennis meteen in de praktijk kan worden toegepast. Daarom wordt de vereiste kennis waar mogelijk opgebouwd vanuit concrete probleemstellingen en wordt de behandelde materie toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, notarissen, ambtenaren en curatoren.

Programma

Sessie 1: Balansanalyse (17 november 2011)

 • Inleiding: context van financiële informatie
 • Componenten van de balans: vaste en vlottende activa, eigen en vreemd vermogen
 • Analyse van de balans: aandachtspunten, knipperlichten en waarderingsregels
 • Geconsolideerde jaarrekening: begrip, verschil met enkelvoudige jaarrekening, nut
 • Toelichting via twee case studies: case 1 betreft een onderneming in moeilijkheden, case 2 betreft een reorganisatie en overlating in een onderneming

Docenten:
Mario Dekeyser, partner Deloitte Bedrijfsrevisoren
Filip Mees, vennoot Barroo Mees Vankemmel bvba (accountants en belastingconsulenten)

Sessie 2: Analyse van de resultatenrekening (24 november 2011)

 • Opbouw van de resultatenrekening: bedrijfsresultaat, financieel en uitzonderlijk resultaat
 • Concepten: cash flow, brutomarge, toegevoegde waarde
 • Resultaatverwerking
 • Analyse van de resultatenrekening: aandachtspunten en knipperlichten
 • Toelichting via twee case studies: case 1 betreft een onderneming in moeilijkheden, case 2 betreft een reorganisatie en overlating in een onderneming

Docenten:
Mario Dekeyser, partner Deloitte Bedrijfsrevisoren
Filip Mees, vennoot Barroo Mees Vankemmel bvba (accountants en belastingconsulenten)

Sessie 3: Ratioanalyse (1 december 2011)

 • Inleiding: welke zijn de ratio’s en wat is voor wie belangrijk?
 • Liquiditeitsratio’s: current ratio, acid ratio, klantenkrediet, leverancierskrediet, voorraadrotatie, bedrijfskapitaal en behoefte aan bedrijfskapitaal
 • Solvabiliteitsratio’s
 • Rentabiliteitsratio’s: return on equity, verkoopsmarge, return on assets
 • Toegevoegde waarde
 • Cash flow berekening - kasstroommodel
 • Toelichting via case studies: aan de hand van een 5-tal type-ondernemingen worden de ratio’s toegelicht in de praktijk

Docent:
Sven Libbrecht, relationship manager bedrijvenzetel Brussel-Brabant-Limburg KBC Bank nv

Sessie 4: Ondernemingen in moeilijkheden (8 december 2011)

 • Knipperlichten voor ondernemingen in moeilijkheden en capita selecta van remediëringsmogelijkheden
 • Belang van het verslag van de commissaris-revisor, nuances in het verslag als indicator voor falingskans
 • Werking depistagediensten
 • Wettelijke verplichtingen van ondernemingen in moeilijkheden
 • Toepassing van de alarmbelprocedure
 • Wet op de continuïteit van ondernemingen
 • Vereffening: beoordeling of vereffening nog zin heeft, deficitaire vereffening
 • Specifieke aansprakelijkheden van bestuursorganen
 • Tegenstrijdige belangen
 • Risico’s en onzekerheden

Docenten:
Wim Rutsaert, Partner Moore Stephens Verschelden
Eric Dursin, raadsheer in het hof van beroep te Gent

Sessie 5: Waardering van ondernemingen (15 december 2011)

 • Basisaspecten en -begrippen van waardering
 • Waardering op basis van substantiële waarde
 • Waardering op basis van rendementswaarde
 • Aandachtspunten bij waardering
 • Toelichting via case studies: aan de hand van een 5-tal type-ondernemingen wordt waardering toegelicht in de praktijk
 • Slotcase: waardering in het kader van overname

Docenten:
Wim Rutsaert, Partner Moore Stephens Verschelden
Filip Mees, vennoot Barroo Mees Vankemmel bvba (accountants en belastingconsulenten)

Praktisch

Erkenning:
Erkenning bij de Orde van Vlaamse Balies is aangevraagd onder dossiernummer 2011-00296.
Erkenning bij de Nationale Kamer van Notarissen is aangevraagd.
Voor de magistraten werd tenlasteneming door de dienst vorming van de FOD Justitie aangevraagd.
Een attest van deelname in het kader van permanente vorming wordt uitgereikt (IAB - IBR - BIBF). De BIBF erkenning voor sessie 1 is 31105 - voor sessie 2 is dit 31106 - voor sessie 3 is dit 31109 - voor sessie 4 is dit 31107 en voor sessie 5 is dit 31108 Elke sessie werd voor 3,5 uur permanente vorming erkend.

Attest van deelname: u ontvangt na afloop een attest van deelname uitgereikt door de K.U.Leuven Kulak als academische bevestiging van uw actieve deelname aan deze opleiding.

Data, tijdstip en plaats
De sessies gaan door op donderdag 17 en 24 november, 1, 8 en 15 december 2011 op de K.U.Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 - 8500 Kortrijk. Telkens van 18.00 tot 21.30 uur. Er is een broodjespauze voorzien.

Prijs: het inschrijvingsgeld voor de volledige opleiding (5 sessies) bedraagt 675 euro. Het is eveneens mogelijk om in te schrijven voor het blok bestaande uit sessies 1, 2 en 3. Hiervoor betaalt u 435 euro.
Wanneer u inschrijft voor de volledige opleiding of voor het eerste blok, ontvangt u als documentatiemateriaal onder meer het boek "Balanslezen voor niet-ingewijden 2011" uitgegeven door Roularta.
Afzonderlijk inschrijven voor sessie 4 en/of 5 is eveneens mogelijk. In dit geval betaalt u 160 euro per sessie (hierin is het boek niet inbegrepen).

Inschrijving: inschrijven gebeurt vóór 10 november 2011 door het terugmailen van het ingevulde inschrijfformulier op onze website. Kort voor aanvang van de opleiding ontvangt u via e-mail onze bevestiging van inschrijving. Een kostennota wordt u nadien toegestuurd.
In geval van annulering na de uiterste inschrijfdatum wordt 10% van het inschrijvingsgeld in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na de start van de opleiding blijft het volledige cursusbedrag verschuldigd. U kunt zich steeds laten vervangen door een collega op voorwaarde dat dit uiterlijk de dag voor de bewuste sessie wordt doorgegeven. Wij aanvaarden enkel schriftelijke annuleringen.

Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij opleidingscheques voor werknemers (meer info vindt u hier ) en betalingen via de KMO-portefeuille (meer info vindt u hier).