U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Postgraduaat in de Vastgoedkunde 2013

Postgraduaat in de Vastgoedkunde 2013

Meer weten?‎
van 31/01/2013 tot 14/12/2013
Externe praktijkdeskundigen
Professoren van de KU Leuven

Download de folder.

UITGANGSPUNTEN

Vastgoed speelt een belangrijke en boeiende rol in het economische leven. De hoge eisen die de snel evoluerende samenleving daarbij stelt, vergen een grote en veelzijdige professionele competentie. Het Postgraduaat in de Vastgoedkunde antwoordt hierop door vanuit diverse invalshoeken een grondig wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht inzicht te bieden in de verschillende deelgebieden van de vastgoedkunde. De nadruk ligt op het bijbrengen van multidisciplinaire kennis, op confrontatie met recente onderzoeksbevindingen en op reflectie over de professionele en maatschappelijke relevantie van de verworven kennis. Dit gebeurt door een combinatie van theorie- en praktijkvorming met een interdisciplinaire aanpak. Daarbij staat interactie tussen de groep deelnemers die actief zijn in diverse sectoren van het vastgoed en de lesgevers uit verschillende disciplines centraal.
Editie 2013 is de negentiende jaargang van deze opleiding.

PROGRAMMACOMITÉ

Het programmacomité staat borg voor de hoogstaande kwaliteit, de wetenschappelijkheid en de praktijkgerichtheid van de opleiding. Leden: ir. Kim Creten mrics, prof.ir.arch. Robert De Lathouwer, dhr. Philippe Janssens frics, mr. Ward Robben, dhr. Karl Van Oosterwijck mrics, dhr. Jan De Brabandere, prof.dr. Kurt Deketelaere, mr. Mario Deketelaere, dhr. Walter Hens frics, prof.dr. Nancy Huyghebaert, ir. Jef Lembrechts, prof.dr. Wim Malfait, mevr. Maigret Jansen, een studentenvertegenwoordiging en dhr. Dirk De Baets namens het alumnibestuur.

DOCENTEN

Professoren van de KU Leuven en externe praktijkdeskundigen met expertise en ervaring verzorgen de colleges. Dit resulteert in een hoogstaand evenwicht tussen theorie, visie en praktijkervaringen uit de vastgoedsector.

ALUMNI

Na het volgen van het postgraduaat kan u uw contacten continueren binnen de alumniwerking en de LinkedIn groep Alumni Vastgoedkunde Leuven. Elk jaar worden er op regelmatige basis door en voor alumni activiteiten georganiseerd in de sociale, educatieve en professionele sfeer. Dit maakt het mogelijk uw professioneel netwerk binnen de sector te onderhouden en verder uit te bouwen.

Doelstellingen

 • U verruimt uw professionele kennis op het vlak van vastgoedkunde.
 • U wordt op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen in de sector.
 • U krijgt inzicht in de verschillende deelgebieden van de vastgoedkunde: de vastgoedmarkt, de financiële, juridische en bouwtechnische aspecten, vastgoedbeheer, -ontwikkeling en -exploitatie.
 • U verwerft het algemene denkkader en de conceptuele en methodologische uitgangspunten van de verschillende vastgoeddisciplines.
 • U kan beredeneerd standpunten innemen en oplossingsgerichte toepassingen formuleren betreffende de praktijkgeoriënteerde vastgoedproblematiek.

Doelgroep

Het postgraduaat richt zich tot al wie professioneel met vastgoed te maken heeft.
Mogelijke functies: projectontwikkelaar, jurist, stedenbouwkundige, econoom, financier, fiscalist, accountant, ingenieur, aannemer, notaris, advocaat, vastgoedmakelaar, vastgoedconsultant, facility manager, landmeter/schatter, vastgoedbelegger, projectmanager, architect, bouwpromotor, vastgoedmanager, verzekeraar, bedrijfsrevisor,...

Programma

BLOK 1 De vastgoedsector in België Financiële aspecten
door dhr. Philippe Janssens frics (blokcoördinator), prof.dr. Nancy Huyghebaert, prof.dr. Cynthia Van Hulle, ir. Kim Creten mrics, ir. Aurel Gavriloaia mrics, ir.arch. Jeroen Govers frics, dhr. Rod Scrivener mrics, dhr. Patrick Valckx

 • De Belgische vastgoedmarkt: algemene economische benadering, trends op lange termijn, verschuivingen op korte termijn, marktmechanismen
 • Investeringsanalyse: financieel rekenen, investeringsmethoden en de relatie risico/rendement
 • Balansanalyse: algemene principes, bijzondere toepassing voor makelaar, promotor en investeerder
 • Waarderingsprincipes en projectanalyse: terminologie, internationale standaards en methodes, kapitalisatie, discounted cash flow
 • Belegging in vastgoed: financiering, vastgoedcertificaten en Bevak, portfolio (positie van vastgoed binnen een portefeuille, risicospreiding)
 • Financiering van vastgoed: bankfinanciering (balans- versus projectfinanciering), financiering via de beurs

BLOK 2 Bouwtechnische aspecten en architectuur
door prof.ir.arch. Robert De Lathouwer (blokcoördinator), ir. Wim Boone, ir. Jef Lembrechts, prof.dr. ir. arch. André Loeckx,prof.dr.ir.arch. Staf Roels, prof. dr.ir.arch. Dirk Saelens.

Inleiding

 • Projectontwikkeling en bouwtechniek in de beginfase (bouwteams)
 • Architectuur en stedenbouw versus vastgoed
 • Health en safety m.b.t. het bouwproces
 • Bijzondere bouwteam-actoren (Projectmanagement, Quantity en Quality Surveyor, Veiligheids-, Milieu-, Energiecoördinatie)

Het bouwproces

 • Inleiding algemeen
  Algemeenheden, het bouwproces, gebouwtypes, problematiek nieuwbouw-renovatie-monumenten, problematiek afbraak, gemene muren, planlezen, planning, afvalstromen
 • Ruwbouw
  Ondergrondse constructies en funderingen, riolering, structuur
 • Installaties en afbouw
  Prestatieanalyse, huid van het gebouw (U?waarde/warmte en vocht), HVAC-installaties, sanitaire installaties, elektrische installaties, wanden en vloeren, inbraakveiligheid, brandveiligheid, akoestiek, domotika

Diversen

 • Evaluatie van gebouwen (technisch en architecturaal)
 • Waardebepaling en schattingen, technische evaluatie en expertise
 • Duurzaam bouwen, energiezuinige en passiefprojecten
 • Technische info via cd-rom en internet
 • Werf- en studiebezoek

BLOK 3 Juridische aspecten en fiscaliteit
door mr. Ward Robben (blokcoördinator), prof.dr. David D'Hooghe, prof.dr. Luc De Broe, mr. Mario Deketelaere, mr. Wim Goossens, mr. Philippe Hinnekens, prof. Dirk Meulemans, not. Eric Spruyt. Administratieve aspecten van vastgoed (*)

 • Wetgeving ruimtelijke planning, ordening en stedenbouw: administratieve organisatie, structuur- en uitvoeringsplannen, bestemmingsvoorschriften, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, zonevreemde constructies, informatieverstrekking, sanctionering van stedenbouwmisdrijven
 • Wetgeving sociaal-economische vergunning
 • Wetgeving bescherming van monumenten en landschappen, stads- en dorpsgezichten, bossen, duinen, natuurbehoud
 • Wetgeving milieu: bodemsanering, de milieuvergunning (toegespitst op vergunningsplichtige activiteiten en inrichtingen in de bouw) met daaraan gekoppeld kort overzicht van milieuvergunningsvoorwaarden, koppeling tussen bouw- en milieuvergunning, milieu-effectrapportering (MER) voor (grootschalige) bouwprojecten, veiligheidscoördinatie in de bouw (wetgeving inzake tijdelijke en mobiele werkplaatsen), afvalstoffenwetgeving (bv. gebruik van bouw- en sloopafval als secundaire grondstoffen)
 • Beheer van overheidseigendommen en wetgeving overheidsopdrachten
 • Overzicht van premies bij aankoop, bouwen, verbouwen en huren

Contractuele aspecten van vastgoed

 • Wet Breyne (verkoop op plan) en vastgoedpromotie
 • Koop
 • Huur en handelshuur
 • Opstellen van een huurovereenkomst
 • Erfpacht en opstal (als alternatief voor huur)
 • Aannemingsrecht (o.m. onderaanneming, oplevering en aansprakelijkheid)
 • Hypothecair Krediet
 • Appartementsmede-eigendom

Fiscale aspecten van vastgoed (*)

 • Kopen, verhuren en verkopen van vastgoed: zowel via vennootschap als privé
 • Successieplanning
 • opics registratierechten
 • Onroerende leasing/erfpacht/opstal/vruchtgebruik
 • Noties van patrimoniumvennootschappen
 • Vlaamse Decreten inzake leegstand en verwaarlozing (woningen, gebouwen en bedrijfsruimten)

(*) Ingevolge de opeenvolgende staatshervormingen is deze materie in toenemende mate een regionale materie geworden. Tijdens de lessen wordt in hoofdzaak de reglementering voor het Vlaamse gewest toegelicht. Waar mogelijk wordt gewezen op de belangrijkste specifieke voorschriften voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

BLOK 4 Vastgoed in de praktijk
door dhr. Karl Van Oosterwijck mrics (blokcoördinator), dhr. Rudi Casteels, dhr. Christian Claessens, prof.dr. Geert Demuijnck, dhr. Toon Dirckx, mevr. Ann Geets, dhr. Xavier Mertens frics, dhr. Eric Peeters, ir. Luc Plasman, prof.dr. Jan Schreurs,prof. Herman Vande Putte MRE, dhr. Jef Van Doorslaer, dhr. Jacques Van Grimbergen, dhr. Boris Van Haare Heijmeijer, dhr. Bart Vanderhoydonck, dhr. Jacques Van Keirsbilck, prof.dr. Luc Van Liedekerke, dhr. Philippe Van Wesenbeeck en gastsprekers namens RICS.

Situering vastgoed - Deelmarkten en internationaal perspectief

 • Bespreking van de vastgoedmarkten: kantoren, KMO & industrie, winkels, wonen
 • Internationaal vastgoed: vergelijking van de buitenlandse vastgoedmarkt met de Belgische

Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijk beleid

 • Krachtlijnen van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen (gewest, provincie en gemeente) en Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • Sociaal economische differentiatie van stedelijke ontwikkelingen

Projectontwikkeling

 • Het ontwikkelingstraject
 • Ontwikkeling: privaat, publiek en pps

Vastgoedmanagement

 • Asset-, property-, facility- en projectmanagement
 • Risico- en verzekeringsbeheer
 • Corporate Real Estate Management

Ethiek

 • Zakenethiek en link naar de vastgoedsector
 • Ethiek en gedragsregels voor een Chartered Surveyor
 • Statuut en inhoud van verschillende vastgoedberoepen

Excursie

 • Bezoek aan één of meerdere vastgoedprojecten

RICS-geaccrediteerde opleiding
Het Postgraduaat in de Vastgoedkunde vormt het fundament van een door RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors, www.joinricsineurope.eu) erkende opleiding.
Geslaagden van het postgraduaat (en alumni) kunnen opteren om bijkomend een afrondende scriptie te schrijven én om de aanvullende opleiding "Executive Program International Real Estate" te volgen. Wie dit doet en slaagt voor de evaluatie van deze scriptie, heeft een door RICS geaccrediteerd opleidingstraject gevolgd.
Als men daarna met goed gevolg het toelatingstraject (APC - Assessment of Professional Competence) van RICS aflegt, volgt er benoeming tot Chartered Surveyor en mag men de titel MRICS (member of RICS) dragen.
De scriptie en het Executive Program International Real Estate maken geen deel uit van het Postgraduaat van de Vastgoedkunde. Het zijn optionele, aanvullende programma's. De RICS-erkenning verbindt een internationaal kwaliteitslabel aan de opleiding. Voor medewerkers van internationaal werkende vastgoed-organisaties kan het lidmaatschap van de RICS een relevante professionele betekenis en meerwaarde hebben.

SCRIPTIE
Enkel wie eerder slaagde voor de examens van het Postgraduaat in de Vastgoedkunde, komt in aanmerking om een afrondende scriptie te schrijven m.b.t. de in het postgraduaat aangebrachte materie.
Deze scriptie is een kritische analyse van een praktijkgericht onderwerp m.b.t. vastgoed. Ze bevat actuele kennis en past technieken toe uit minimum 2 blokken van het postgraduaat. In de scriptie dient een persoonlijke visie of stellingname verwerkt en gemotiveerd te worden. Ofwel betreft het een verdere uitwerking van een casus die tijdens het postgraduaat is behandeld, ofwel wordt een specifi eke problematiek behandeld die aansluit bij de eigen beroepssituatie. De cursisten doen zelf een voorstel van onderwerp, promotor en lector. Na een tussentijdse bespreking volgt een mondelinge presentatie van de scriptie voor een examencommissie. Deze commissie bestaat uit de promotor, de lector, een vertegenwoordiging van het programmacomité (waaronder de blokcoördinatoren) en 2 externe RICS-vertegenwoordigers.

EXECUTIVE PROGRAM INTERNATIONAL REAL ESTATE
Het opleidingstraject
"Executive Program International Real Estate" is een lessenreeks bestaande uit capita selecta van actuele en praktijkgerichte internationale vastgoedtrends en -ontwikkelingen. Vanuit diverse invalshoeken komen een aantal algemene internationale vastgoedaspecten en -trends (m.b.t. financiering, markten, juridische aspecten, cultuur,...) in verschillende geografische deelgebieden aan bod.
De groep wordt beperkt tot circa 15 deelnemers opdat er in een informeel kader een maximale interactie en uitwisseling van kennis en ervaring kan ontstaan. De materie wordt telkens ingeleid door een deskundige spreker. Het gaat om een zelfstandig programma dat jaarlijks in het najaar aangeboden wordt.
De editie 2012 start op dinsdag 13 november 2012, van 15.00 uur tot 20.00 uur in Leuven). Inhoudelijke en praktische informatie wordt bekendgemaakt via een aparte brochure. Dit programma staat open voor alle geïnteresseerden (en niet enkel voor wie het aanvullend RICS-traject wenst te volgen).

Praktisch

DATA, TIJDSTIP & PLAATS
De colleges vinden wekelijks plaats, in het Arenbergkasteel te Heverlee-Leuven, op donderdagavond (16.00-20.00 uur) en op zaterdagochtend (9.00-12.00 uur), vanaf 31 januari 2013 t.e.m. 12 december 2013 (m.u.v. juli en augustus).

TOELATINGSVOORWAARDEN
U hebt een masterdiploma. Een beperkt aantal kandidaten met een bachelordiploma kan mits een overtuigend en gemotiveerd kandidaatstellingsdossier uitzonderlijk worden toegelaten. Enkele jaren praktijkervaring in de vastgoedsector genieten de voorkeur. Het programmacomité beslist over toelating tot de opleiding op basis van vooropleiding, relevante praktijkervaring, curriculum, motivatie en volgorde van inschrijving.

ORGANISATIE
Dienst Postacademische Vorming van de KU Leuven Kulak i.s.m. de Faculteiten Economie en Bedrijfswetenschappen, Ingenieurswetenschappen en Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

INSCHRIJVING
Inschrijven gebeurt door het ingevulde inschrijvingsformulier terug te sturen. De uiterste datum van inschrijving voor het postgraduaat is 8 januari 2013.
Het inschrijvingsgeld is als volgt:
* Postgraduaat in de Vastgoedkunde 2013:  4.500 euro.
In deze prijs is inbegrepen: deelname aan de lessen, cursusmateriaal, gebruik van het leerplatform Toledo, catering en excursie. Wie ingeschreven is voor het postgraduaat, is verzekerd en ontvangt een studentenkaart van de KU Leuven.
*Inschrijving voor de scriptie (enkel voor alumni, na het slagen voor het postgraduaat): eur 500.
In deze prijs is inbegrepen: examengeld en begeleiding door de promotor. Uw inschrijving loopt t.e.m. 30 juni 2014.

Bespaar tot 50% op uw deelnamekosten!
Als door de Vlaamse overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden we opleidingscheques van werknemers en betalingen via de KMO-portefeuille.

GETUIGSCHRIFT
Deelnemers die de evaluaties succesvol beëindigen, ontvangen een decretaal erkend getuigschrift "Postgraduaat in de Vastgoedkunde" uitgereikt door de KU Leuven. Aan de opleiding zijn 40 ECTS-punten verbonden. Deelnemers die daarenboven slagen voor de evaluatie van de scriptie en op basis van hun aanwezigheid een attest van deelname verwerven voor het Executive Program International Real Estate, ontvangen een attest dat ze een RICS-erkend opleidingstraject gevolgd hebben.